Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Maturita


Model maturitní zkoušky 2023 - Gymnázium

 

Maturitní zkouška je organizována v souladu s platnou legislativou.

 • Zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Organizaci a termíny společné části maturitní zkoušky naleznete na https://maturita.cermat.cz/

 

Harmonogram maturitních zkoušek 2023 pro jarní období bude zveřejněn v lednu 2023.

  

Společná část maturitní zkoušky

 Ve společné části MZ žáci konají 2 povinné zkoušky:      

 1. český jazyk a literatura
 2. žáci si volí mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky

Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části). Hodnotí se pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku.

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období konají v prvním květnovém týdnu (2.–5. května 2023), v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu (1.–10. září 2023).

 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek z následující nabídky.

 • Matematika
 • Cizí jazyk (jiný než ve společné části)
 • Biologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Informatika a výpočetní technika 

 

Pokud si žák mezi dvě profilové zkoušky z nabídky školy chce zařadit cizí jazyk, může zvolit pouze jazyk, který si nevybral ve společné části a jehož výuku absolvoval.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40% celkového hodnocení dané zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60%. Ostatní zkoušky profilové části jsou prováděny formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.  Pro písemnou práci stanoví ředitel školy čtyři témata, žák si jedno z témat závazně zvolí.

Pro ústní zkoušku z ČJL si žák z maturitního seznamu literárních děl na základě stanovených kritérií sestaví vlastní seznam literárních děl; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Seznam literárních děl

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 - 250 slov. Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání.

Písemnou prací z cizích jazyků (německý, ruský, francouzský) se rozumí vytvoření dvou souvislých textů v první části o 130 – 160 slovech, v druhé o 70 – 80 slovech. Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání.

Pro ústní zkoušku z předmětů matematika a informatika a výpočetní technika stanovil ředitel školy prodloužení doby přípravy na 30 minut. 

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Nabídka předmětů je stejná jako pro povinné ústní zkoušky. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.

V souladu s § 81, odst. 7 školského zákona a § 19a, 24 a 26 vyhlášky č. 177/2009 v aktuálním znění stanovil ředitel školy pravidlo, na základě kterého lze profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka (ve všech jejích částech), a to pro předmět anglický jazyk na úrovni B2 a výše Společného evropského referenčního rámce (dále jen SERR) a pro předměty německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk na úrovni B1 SERR a výše. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy.

 

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka.

 

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky v roce 2023

Matematika 2023

Anglický jazyk 2023

Německý jazyk 2023

Ruský jazyk 2023

Francouzský jazyk 2023

Biologie 2023

Fyzika 2023

Chemie 2023

Zeměpis 2023

Základy společenských věd 2023

Dějepis 2023

Informatika a výpočetní technika 2023

 

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1. – 20. září 2023.

Kritéria hodnocení

Žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

https://maturita.cermat.cz/