Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Historie


Dne 9. prosince 1936 proběhla schůze městského zastupitelstva, na které bylo dohodnuto usilovat o zřízení gymnázia v našem městě.

Byl ustaven přípravný výbor, zástupci rodičů poslali na Ministerstvo školství a národní osvěty žádost o poskytnutí informací o podmínkách pro zřízení střední školy a na náklady městské spořitelny byly vydány letáčky, jejichž cílem bylo získat sponzory. Další čtyři schůze zastupitelstva projednávaly všechny možnosti umístění budoucího gymnázia. V konečné fázi jednání obec uvolnila na stavbu nové budovy 300 tisíc korun a věnovala k tomuto účelu také pozemek. Ministerstvo školství 5. dubna 1938 zřízení gymnázia povolilo a ředitelem byl jmenován František Pecha, do té doby profesor gymnázia v Novém Jičíně. 1. září 1938 byla zahájena výuka 1. ročníku nižšího reálného gymnázia. Třicet pět studentů navštěvovalo svou učebnu v prostorách Kina Sokol.

Po Mnichovu a záboru některých blízkých obcí nastal příliv obyvatelstva do našeho města. V důsledku toho podala městská rada žádost, aby bývalé státní československé gymnázium v Novém Jičíně bylo přesunuto do Frenštátu p. R.. Dne 6. prosince 1938 poskytlo ministerstvo svůj souhlas ke sloučení frenštátského nižšího reálného gymnázia s bývalým novojičínským státním gymnáziem, přičemž prostory poskytla dívčí měšťanská škola, dnešní ZŠ Tyršova. Gymnázium navštěvovalo 447 žáků a vyučovalo zde 18 profesorů. Když 15. 3. 1939 osmý dělostřelecký pluk musel opustit městská kasárna, vznikla naděje na přestěhování gymnázia do kasárenských prostor. Tyto naděje nebyly uskutečněny, protože o kasárna rovněž měla zájem německá armáda.

Dne 1. září 1939 proběhlo ve Frenštátě první zatýkání a mezi jinými byli zatčeni, ale později propuštěni, dva profesoři gymnázia Jaroslav Štochl a Josef Pudel. Ve školním roce 1940-1941 počet tříd vzrostl na 12 a školu v té době navštěvovalo 393 žáků. 5. 12. 1940 byla škola výnosem říšského protektora zrušena a většina profesorů a studentů byla přeložena do Valašského Meziříčí. K obnovení gymnázia došlo po osvobození 3. 9. 1945. Ústav se svými 142 žáky byl opět umístěn v budově dívčí měšťanské školy. V čele profesorského sboru stál od 1. 10. 1945 Jan Jelínek. Vyučování bylo omezeno na 2-3 hodiny denně, na škole vyučovali bývalí absolventi, v té době posluchači vysokých škol, např. D. Klečka, D. Zbavitel a jiní. 16. 4. 1946 byl vydán plán na výstavbu obce Frenštát p. R. a mezi jinými měla být postavena i budova pro reálné gymnázium, učňovskou školu a internát, ale tento plán byl příslušným ministerstvem zamítnut.

22. dubna 1948 vyšel v platnost zákon o jednotné škole. Podle tohoto zákona splynuly měšťanské školy s prvními čtyřmi třídami gymnázia v tzv. "školu druhého stupně". Roku 1953 podle dalšího školského zákona byla sloučena národní a střední škola chlapecká v osmiletou střední školu a národní a střední škola dívčí a gymnázium v jedenáctiletou střední školu. Jedenáctiletka měla 23 tříd a ředitelem byl v roce 1951 jmenován Vladimír Plachý. Roku 1963 byla JSŠ přejmenována na SVVŠ-střední všeobecnou vzdělávací školu a roku 1968 byla obnovena čtyřletá gymnázia s větví všeobecnou a matematicko-fyzikální.

Již roku 1948 bylo rozhodnuto, aby se provedla přestavba školy v Tyršově ulici (bývalé dívčí měšťanské školy) takže od roku 1953 mělo gymnázium lepší ubytovací podmínky. Vlastní budovu ale získalo až roku 1969 po adaptaci bývalého okresního soudu na Tyršově ulici, jehož přestavba byla dokončena roku 1970. Na skutečnost, že 21. srpna 1968 okupovala naše území sovětská armáda, reagovalo gymnázium protestní akcí, takže ředitel Vladimír Plachý se musel vzdát své funkce. Na jeho místo byl jmenován Jaroslav Bača, který stál v čele školy do roku 1974. Po něm do funkce ředitele školy nastoupil Jiří Ondrušák, kterého po listopadových událostech 1989 vystřídal počátkem roku 1990 středoškolský učitel matematiky a fyziky Mgr. Jaroslav Šofr.

V září roku 1991 se gymnázium přestěhovalo ze staré budovy na Tyršově ulici do nově zrekonstruované budovy v Martinské čtvrti. V létě 2003 odešel Mgr. Jaroslav Šofr do důchodu a na místo ředitele bylo vypsáno zřizovatelem - Moravskoslezským krajem konkurzní řízení, na jehož základě se novou ředitelkou Gymnázia Frenštát pod Radhoštěm stala RNDr. Milena Vaverková.

V listopadu roku 2008 – u příležitosti 70. výročí založení – se uskutečnilo setkání bývalých studentů a zaměstnanců školy. V prostorách školy bylo připraveno několik akcí, kterými byly veřejnosti prezentovány práce studentů a pedagogů. Nechybělo hudební či divadelní představení a byl vydán Almanach mapující dosavadní historii gymnázia. 

V roce 2012 došlo z rozhodnutí Moravskoslezského kraje ke sloučení Gymnázia Frenštát pod Radhoštěm se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ředitelkou školy s názvem Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, byla jmenována RNDr. Milena Vaverková. Statutárním zástupcem se stal Mgr. René Gráf a zástupcem ředitelky Ing. Vladimír Kokeš. 

Od září roku 2013 se vyučuje v budově na Křižíkově ulici. Součástí školy je také Domov mládeže. Prostory školy prošly celkovou rekonstrukcí, došlo k modernizaci stávajících učeben, tělocvičny a vybudování nových odborných učeben. Díky zapojení školy a zejména studentů do několika projektů se podařilo získat další finanční prostředky, které byly využity pro nákup pomůcek do výuky, financování řady exkurzí a další modernizaci interiéru i exteriéru. 

Studenti školy se každoročně zapojují do různých soutěží a olympiád na okresní, krajské i celorepublikové úrovni a dosahují v nich velkých úspěchů. Školu velmi úspěšně reprezentuje také pěvecký sbor Garrendo, který patří k nejlepším v republice.

 

Výroční zpráva ze šk.roku 1938-1939

Výroční zpráva ze šk.roku 1946-1947

 

wils1en  1948