Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Projekt Erasmus+


logo-eu-erasmus   

Projekt Erasmus+ KA1 -  Nové metody ke zkvalitnění výuky a motivaci 

Naše škola - Gymnázium a SPŠEI  - získala v loňském roce v rámci programu Erasmus + grant pro realizaci svého projektu Nové metody ke zkvalitnění výuky a motivaci. Projekt podporuje mobility v oblasti vzdělávání a tím i profesní rozvoj účastníků.  Finance byly použity na zahraniční stáže čtyř vyučujících anglického jazyka, které se v průběhu letních prázdnin vzdělávaly ve Velké Británii, každá po dobu čtrnácti dnů. Účastnice si mohly nejen zdokonalit znalost anglického jazyka, ale především si zvýšit povědomí o kultuře Velké Británie, seznámit se s novými metodami výuky a poznat učitele anglického jazyka z různých zemí.  S nimi dále mohly sdílet své zkušenosti a měly možnost navázat kontakty pro další spolupráci.

Paní Romana Petrová, Zuzana Strnadlová, Kateřina Vaňková a Jana Vantuchová mají jen kladné zkušenosti z daného pobytu a nevylučují možnost dalšího podání žádosti o grant pro výzvu 2018.

Do Skotského Dunfermlinu  nás přijelo celkem 24 učitelů z různých zemí Evropy (Slovenska, Španělska, Maďarska, Polska, Estonska a Švédska). Výukové dny nás velmi sblížily, společně jsme pracovali na různých úkolech vedoucích k osvojení si nových trendů ve výuce cizího jazyka. Workshopy byly přínosné, vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži různé metody výuky, spolu jsme o nich diskutovali a přemýšleli o jejich využití v našich hodinách angličtiny.

Pod vedením britských lektorů jsme se také seznamovali s historií, literaturou a vzdělávacím systémem ve Skotsku. Velkým přínosem pro mou učitelskou praxi byly návštěvy ve dvou místních středních školách, kde jsme nejen sledovali výuku, ale mohli jsme diskutovat o vzdělávání mládeže s velmi vstřícnými učiteli daných škol.

Romana Petrová

V červenci tohoto roku jsem se díky programu Erasmus+ vydala na dvoutýdenní metodický kurz do hlavního města Walesu – Cardiffu. Můj kurz s názvem ‘Using Technolody for Teaching English’ se skládal ze dvou částí. První z nich byl několikadenní intenzivní seminář vedený zkušeným lektorem Grahamem Greenem, který nás seznámil s nejnovějšími trendy ve výuce angličtiny s použitím moderních technologií, různých aplikací a online nástrojů. Během kurzu jsme měli možnost si vše prakticky vyzkoušet a našim výstupem bylo zpracování ukázkové hodiny angličtiny. Kromě praktických dovedností považuji za velmi přínosné i vyměňování si pedagogických zkušeností s ostatními účastnicemi kurzu, kterými byly učitelky z Rakouska, Německa, Polska, Španělska, Portugalska a Rumunska. Druhá část kurzu se zaměřila na kulturní kontext Walesu. Během řízené diskuse se známým historikem Davidem Evansem a návštěvy některých místních památek jsem získala nové poznatky týkající se kultury a historie Walesu, evoluce velšského jazyka a jeho postavení v dnešní velšské společnosti a v neposlední řádě současného velšského školství. Součástí pobytu byla také celodenní návštěva střední školy. Kromě nových přátel a spousty zážitků mi kurz přinesl mnoho dobrých nápadů pro výuku angličtiny.

Zuzana Strnadlová

V Anglickém Exeteru se několika různých metodických kurzů zúčastnilo celkem 60 učitelů z 10 různých zemí. V mé skupině bylo 6 angličtinářů z České republiky, Bulharska a Polska. Kromě různých zajímavých aktivit použitelných při výuce na středních školách byla velkým přínosem i možnost sdílet své vlastní zkušenosti z praxe, což náš kurz velice obohatilo. Zajímavá byla také přednáška o změnách ve školství ve Velké Británii. Nedílnou součástí kurzu byly i výlety a exkurze do zajímavých míst krásné oblasti anglického Devonu. 

Kateřina Vaňková

Krásné dva týdny jsem strávila v Cardiffu na metodickém kurzu na přelomu června a července. Pobyt byl rozdělen na dvě části. První týden probíhala intenzivní výuka historie, kultury a sytému školství Walesu, nových trendů ve výuce a v anglickém jazyce. Velmi přínosné byly i diskuze s vyučujícími z Lotyšska a Maďarska, které byly se mnou ve skupině.

Druhý týden jsem navštívila základní a střední školu a účastnila se výuky. Součástí kurzu byla i návštěva velšských památek a vystoupení mužského sboru. Ke zdokonalení jazyka a poznání života ve Walesu přispěl i pobyt v milé a přátelské velšské rodině.

Jana Vantuchová

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace/sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím/jeho obsahem."